Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kurz prohlížitelů včelstev - novinky o zdravotním stavu a léčení včelstev

7. 2. 2010


Na včelařské škole v Nasavrkách ve dnech 30.-31. ledna 2010 proběhl kurz prohlížitelů včelstev, kterého se zúčastnili i členové naší organizace Evžen Babík a Ivo Gerža.

Účastníci byli seznámeni s organizační strukturou státní správy, s problematikou nemocí včelstev a se zákonnými opatřeními chovu včel.

 

Státní veterinární správa je podřízenou rozpočtovou organizací Ministerstva zemědělství, která je řízena zákonem o veterinární péči č. 166 / 1999 Sb. Tento zákon definuje včelu jako hospodářské zvíře a stanovuje nebezpečné nákazy včel: hniloba a mor včelího plodu, nosemová nákaza, roztoč Tropilaelaps, roztočíková nákaza, tumidóza a varroáza. Včelař je povinen neprodleně uvědomit veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy a zabezpečit provádění vyšetření včel.

 

V roce 2010 jsou státem hrazeny vyšetření měli na mor včelího plodu (MVP) v ochranných pásmech po 5 letech od zániku ohniska a vyšetření zimní měli na varroázu. Chovatel si sám hradí vyšetření na MVP, jestliže kočuje nebo prodává matičky a oddělky. Podrobnější informace je možno dohledat na internetových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz.

 

Nejaktuálnější nebezpečnou nákazou je pro nás mor včelího plodu. Loni v České republice nově vzniklo 230 ohnisek a naše organizace přispěla 5. Vzhledem ke 30 pozitivním vzorkům z loňské měli je to velmi pozitivní číslo.

Včely na MVP hynou třetím rokem koncem zimy. Zkušený praktik nám doporučil bedlivě sledovat první jarní prolet a u nejslabších včel při jarní prohlídce pečlivě zjistit příčinu oslabení. Především se zaměřit na mezerovitý plod, šedivá, propadlá a děravá víčka buněk. Podezřelé buňky propíchnout sirkou a zkusit, zda se hmota po uhynulé larvě nitkovitě táhne.

Pro letošní rok bylo aktualizováno v prevenci MVP:

· likvidace nepoužitých a prázdných úlů a chovatelských zařízení pokud nejsou zabezpečeny,

· pravidelná obnova včelího díla, obnova a náhrada starých úlů a likvidace vyřazených úlů,

· pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na MVP v rizikových oblastech, v chovech matek a před přemístěním včelstev.

 

 

V praxi to znamená provést "inventuru" starých opuštěných včelínů, zamezit přístupu včel do prázdných úlů a zlikvidovat staré plásty.

 

Nově se vyžaduje opakované vyšetření na MVP: „Podezření z výskytu nákazy trvá, dokud klinickým vyšetřením včelstev spojeným s odběrem vzorků, který zahrnuje zejména odběr plodových plástů s klinickými změnami na plodu, plástů s příškvary a měli, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření, není potvrzen negativní výsledek.“

 

Dále je změkčeno přemísťování včelstev a matek pouze o zákaz z ochranného pásma a dovoz není zakázán. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.

 

Byli jsme seznámeni s nově zařazenými nebezpečnými nákazami. Shlédli jsme poučný film o tumidóze, jak larvy lesknáčka úlového požírají plásty s veškerým obsahem - pylem, medem a larvami.

Další škůdce je roztoč Tropilaelaps, velmi podobný kleštíkovi včelímu, ale je mnohem agresivnější. Protože parazituje pouze na plodu, neměl by u nás přežít zimní plodovou přestávku.

 

S novinkami u varroázy vystoupil ing. Veselý zkušený pracovník včelařského výzkumného ústavu.

Dobrá zpráva je, že účinnost amitrazu ( fumigace, aerosol ) zůstává vysoká (95%) a není zjištěna žádná rezistence.

Méně příznivé je, že v roce 2009 byl explozivní nárůst populace kleštíka včelího a dále, že pokračuje snížení účinku gabonu (85%) a tím nárůst rezistentních roztočů u pětiny až čtvrtiny včelstev.

 

Seznámil nás s postupem v roce 2010:

· důraz na doléčení v bezplodém období,

· ve včelařské sezóně sledovat přirozený spad roztočů,

· po vložení gabonu odsledovat spad za první 2 dny a porovnat s přirozeným spadem. Při podezření na nízkou účinnost gabonu opakovaně ošetřit formidolem (kyselinou mravenčí) v intervalu 10-14 dní.

 

Pro rok 2011 se počítá s náhradami za gabon ( při rozšíření rezistentních roztočů ):

· Thymol ( drahý, nebezpečí vyloupení včelstva ),

· rotenon - rozemletý kořen africké rostliny ( účinnost nižší a kratší, jako u formidolu ),

· kyselina mravenčí ( silná kyselina ).

 

Poslední přednáška se týkala právní ochrany včel a včelařů.

Zde bych připomněl základní povinnosti chovatele včel:

  • každoročně do konce února nahlásit obecnímu úřadu umístění stanovišť včelstev, nové umístění stanovišť, včetně kočovných oznámit nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním,
  • hromadný let včel za zdrojem snůšky a jeho pravděpodobný směr oznámí chovatel včel prokazatelným způsobem místně příslušnému obecnímu úřadu a to neprodleně po vyhlášení začátku leteckého ošetřování porostů,
  • k vyšetření příčinu úhynu včel se odebírá vzorek o počtu minimálně 500 ks uhynulých včel a vzorek ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů. Vzorky musí být označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu a nejpozději do 72 hodin po ošetření porostu doručeny odbornému ústavu k provedení analýzy.

 

Právnička doporučuje mít u každého včelařského stanoviště ceduli s upozorněním - pozor včely, vstup na vlastní nebezpečí.

 

Rojení je přirozená vlastnost včelstev. Roj se považuje za přírůstek a tudíž za vlastnictví vlastníka včelstva z něhož roj pochází..Vlastník roje je povinen se o roj co nejrychleji postarat, aby jeho věc dlouho neobtěžovala souseda. Vlastník nemovitosti, kde se roj usadil, se musí zdržet všeho,co by roji uškodilo. Jestliže soused odmítne včelaři-majiteli roje vstup na svůj pozemek za účelem odnesení roje, jedná v rozporu s dobrými mravy a vystavuje se nebezpečí, že bude povinen nahradit majiteli roje škodu, která mu na včelách proto vznikne.

 

Pěkný konec zimy a brzký a bouřlivý první jarní prolet zdravých včel

Evžen Babík, Ivo Gerža.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář