Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskusní příspěvek - Aktiv zástupců ZO a OO ČSV konaný dne 7.9.2013

8. 9. 2013

Aktiv zástupců ZO a OO ČSV ve Zlínském kraji

Vážení přátelé, vážené přítelkyně jak se nám doporučuje oslovovat mezi přáteli včelaři.

Připravil jsem si diskusní příspěvek na dnešní aktiv funkcionářů.

Mé jméno a příjmení je Jiří Kalenda a jsem předsedou Zlínské ZO, která je v rámci ČR druhá největší. Jen pro představení velikosti a činnosti naší ZO ČSV Zlín je, že naše organizace má přes 200 členů a naši včelaři obhospodařují přes 2.000 včelstev. Organizace pořádá kurzy pro začínající včelaře, taktéž kurzy pečení medového pečiva.

V osvětové činnosti naše organizace pořádá tradiční setkání zlínských včelařů i občanskou veřejnost, pro který se vžil název seance, kde je možno se dozvědět o různých novinkách podle jednotlivých témat přednášek. Tyto seance jsou pořádány každou poslední středu v měsíci, mimo prázdninové měsíce a měsíc prosinec. Akce se konají na hotelu SOLE vždy ve středu v letním čase o 19,00 hodině a v zimním čase o 18.00 hodině. Srpnová seance je vždy výjezdní, kdy se setkáváme na včelnici u některého našeho člena organizace. Jednou do roka pořádáme včelařský zájezd naší organizace.

Pořádali jsme včelařský ples na hotelu Moskva, ale v letošním roce budeme pořádat společenský večer v restauraci U Barcuchů v pátek 15.listopadu od 17.00 hodin. Součásti tohoto společenského večera bude tradiční Medařská soutěž naší organizace.

V loňském roce jsme zahájili zimní vzdělávací cyklus pro včelaře a taktéž i v letošním roce budeme pokračovat v tomto vzdělávacím cyklu, kde jsou domluveni tito přednášející: MVDr. Kamler Martin, ing. Slavík Roman PhD, ing. Cimala Pavel, ing. Dvorský Leoš, ing. František Texl a možná pozveme i ještě někoho dalšího ze zajímavých  přednášejících v oboru včelařství, kteří se zde pohybují. V jednotlivém přednáškovém dnu jsou dvě přednášky o délce tří hodin, kde máme možnost se dozvědět od jednotlivých přednášejících maximum z jejich včelařských zkušeností a nebo vědeckých prací z oboru včelařství.

Celkově ročně pořádáme pro včelařskou a laickou veřejnost přes 30 akcí. V krátkosti jde o 9 seancí a jednu výjezdní, zájezd, 10 kurzů pro začínající včelaře, dva kurzy pečení medového pečiva, 5 přednáškových dnů s deseti odbornými přednáškami, společenský večer s medařskou soutěží naší organizace a taktéž oblíbený den Země na náměstí Míru ve Zlíně. Kromě toho máme každou první středu v měsíci jednání výboru ZO. V březnu pořádáme tradiční celodenní seminář na Horákově mlýně pro naše důvěrníky, členy výboru a členy RK ZO.

Vydáváme dvakrát ročně oblíbený zpravodaj Zlínských včelařů, který se stává žádaným periodikem u ostatních včelařů v našem regionu.

V letošním roce jsme již hmatatelně rozjeli spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsme umístili naše tři včelstva na střechu technologické fakulty pro výzkum, kde by se měl provádět obdobný výzkum jako je německý program HOBOS. Univerzitou již byly v minulém a letošním roce provedeny rozbory medu na obsah škodlivých látek a těžkých kovů. Dáváme si do vínku využití spolupráce UTB jak katedry potravinářské a taktéž i životního prostředí pro výzkum obsahu čistoty životního prostředí pomocí včel a jejich produktů.

Po obdržení této pozvánky jsem se jenom mírně řečeno nadzvedl, že neustále svaz má tendenci laškovat se včelaři a potažmo se svépomocným fondem ohledně programu na podporu propagace spotřeby medu. Tento program je pro mne v podstatě vyhozených 26 miliónů korun, neboť výstupy z toho programu nejsou nikde viditelné ani hmatatelné na úrovni ZO a myslím si, že taktéž ani na úrovni OO našeho kraje a dovolím si říci i celého ČSV o.s.

Ve druhém bodě jednání – informační systém ČSV – tento program se již tvoří, mám pocit třetí rok a neustále nejsou u tohoto programu žádné uspokojivé výsledky. Doufám, že letošní výběrové řízení bude mít již konečné řešení a nenastane začátek nekonečného příběhu při  tvorbě a zprovozňování tohoto AT programu jen začátek nekonečných dodatků o zprovoznění tohoto programu, takzvaně aby členská základny mohla s tímto programem vůbec komunikovat a pracovat na něm.

A nyní tu máme diskuzi a nikde se nedozvídám jaký výhled má ČSV v krátkodobém či střednědobém období dvou či tří let anebo dokonce v dlouhodobém kontextu let např. do roku 2020….

Byla nastartována diskuze ohledně nových stanov, které by se měly změnit v souladu s novým Občanským zákoníkem. Musíme si uvědomit, že ČSV je sdružením občanů, které spojuje jeden jejich společný zájem a to je včelařství a život včel. Není to žádné oborové sdružení včelařů, a taktéž to nejsou žádná komerční sdružení, která se snaží v rámci svazu prosazovat své priority, tak jak tomu je nyní, kde jsou různé proudy a hlavním výsledkem je zisk. Zde se  schovávají tyto komerční sekce a pod rouškou zdraví, genetiky, chovu, prodeje a pod, tyto své zájmy prosazují. Tímto by se měl zabývat obor včelařství, který ovšem v České republice nemáme. Taktéž tu nemáme zákon o chovu včel. 

Dávám Vám jen otázku, jak jsou naše stanovy demokratické, nebo jak složení republikového výboru respektuje počty členů  v jednotlivých krajích ČR.  Naši zástupci okresních organizací zastupují naše čtyři okresy, které mají tento počet členů Zlín 1124, Vsetín 1220, Uherské Hradiště 901 a Kroměříž 675. Oproti nim jsou zástupci okresů, kteří stejnou vahou hlasů  zastupují OO jako např. Kladno 297, Kolín 415,  Most 84,  Mělník 321, Teplice 170, Plzeň město 124, Sokolov 269, Chomutov 225, Litoměřice 476, Ústí nad Labem 167, Pardubice 445 a podobně….. ČSV  je občanské sdružení a tedy je založeno na jednotlivých členech. Klíč složení  republikového výboru však nerespektuje velikost členské základny jednotlivých ZO, okresů či krajů.  

Počet jednotlivých členů v republikovém výboru zastupující kraje by měl být přepočítán podle velikosti jednotlivých krajů a to na základě členské základny kraje vůči celkové členské základně ČSV o.s.

Exkurze do členské základny svazu roku 2012

     

78 členů RV

   
 

včelařů

včelstev

601 členů ČSV /na 1 člena RV

Přepočet

Počet členů RV po matematickém zaokrouhlení

hl. město Praha

405

3159

 

0,67

1

Středočeský kraj

5712

64891

 

9,5

10

Jihočeský kraj

5163

56133

 

8,59

9

Plzeňský kraj

4377

48467

 

7,28

7

Karlovarský

1114

13639

 

1,85

2

Ústecký kraj

1928

23962

 

3,2

3

Liberecký kraj

1934

17855

 

3,21

3

Králověhradecký kraj

2972

32286

 

4,94

5

Pardubický kraj

3094

34850

 

5,14

5

kraj Vysočina

4120

48481

 

6,85

7

Jihomoravský kraj

4756

63903

 

7,91

8

Olomoucký kraj

2889

33717

 

4,8

5

Zlínský kraj

3920

38345

 

6,52

7

Moravskoslaezký kraj

4493

48435

 

7,47

7

 

46877

528123

 

77,93

79

           

 

Současná praxe a exkurze do platných stanov ČSV o.s.                

§ 18 Členská schůze (výroční členská schůze)

5. Výroční členská schůze:

f) volí delegáty na okresní konferenci, popřípadě jejich náhradníky,

g)navrhuje kandidáty do okresních orgánů a vyjadřuje se k návrhům na kandidáty do ústředních orgánů z řad členů, které vede v evidenci,

 

§ 12 Okresní konference

od. 6) Okresní konference

g) navrhuje kandidáty do vyšších svazových orgánů

 

§ 25 Krajské nebo regionální koordinační výbory

1.Okresní organizace v zájmu uspokojování svých společných potřeb nebo zájmů ustavují

krajské nebo regionální koordinační výbory.

2.Koordinační výbory sestávají z pověřených zástupců sdružených okresních organizací.

3.Koordinační výbor může jednat jménem okresních organizací jen v záležitostech, ke

kterým byl sdruženými okresními organizacemi pověřen na základě smlouvy.

4.Finanční a jiné náklady spojené s činností koordinačních výborů hradí společně v dohodě sdružené okresní organizace.

 

§2.Sjezd svolává republikový výbor jednou za pět let. Mimořádný sjezd je republikový výbor povinen svolat, jestliže o jeho svolání rozhodne republikový výbor usnesením, pro jehož  přijetí hlasovala více než polovina všech členů republikového výboru nebo jestliže o jeho  svolání požádá písemně více než třetina základních organizací, a to nejpozději do 6 měsíců.

3.Sjezd tvoří shromáždění delegátů zvolených na okresních konferencích a hosté. Kandidáti do ústředních orgánů svazu jsou současně delegáty sjezdu - tato podmínka se uplatní poprvé až při přípravě X. sjezdu ČSV. Klíč k počtu delegátů stanovuje republikový výbor na základě aktuálního stavu členské základny.

 

§ 5.Sjezd:

d)schvaluje stanovy, popř. jejich změny,

e)stanovuje počet členů republikového výboru a ústřední kontrolní a revizní komise a volí jejich členy, ust. § 6 od st. 2 e) a § 27 odst. 3 stanov tím není dotčeno, v případě ÚKRK volí též prvního a druhého náhradníka.

f) schvaluje volební a jednací řád sjezdu,

 

§ 6 Republikový výbor

1.Republikový výbor (RV) je řídícím a výkonným orgánem svazu, je nejvyšším orgánem ČSV mezi sjezdy. Republikový výbor tvoří členové zvolení sjezdem, není -li dále stanoveno jinak.

4. Republikový výbor je oprávněn provést v případě zájmu a potřeb svazu nezbytné a účelné změny stanov s výjimkou ustanovení o sjezdu a ustanovení o působnosti a pravomocích kontrolních a revizních komisí a o zániku svazu.

 

 

 

Co je to za demokracii, když zde je opomenuta členská základna. Máme nyní možnost se vrátit ke kořenům spolčování včelařů (zapomeňme, že hlavním důvodem spolčování za první republiky byly dotace na cukr a až na druhém místě byl zájem o včely a včelaření). Doufám, že jsme alespoň o trošku pokročili ve vývoji, že nejprve máme zájem o životní prostředí, ve kterém žijeme, to znamená o včelu, která tu  již 30 a podle  některých zdrojů i 100 miliónu let. Ale  my se snažíme pod rouškou pokroku a vývoje za posledních 100 let zvrátit a poškodit přirozený vývoj včel a to za účelem zisku. Beru, že nyní, více jak 100 let po založení těchto spolků jsme  pokročili alespoň o krůček dále a že nás nyní více zajímá spolčování včelařů na základě zájmu  jednotlivců ke včelám a přírodě především. Tudíž, že tu máme zájem o kvalitní životní prostředí v našich podmínkách Valašska, Slovácka či Hané. Potažmo na Moravě či v Čechách. Ve svazu nesmí převládat a vítězit zájmy komerční. Jak to nyní můžeme vidět např. na „Programu bez medu to nejde“. Taktéž chovatelská komise je založena na komerční bázi, stejně jako Cech profesionálních včelařů, kde taktéž vítězí jen komerce a nikoliv zdraví a přirozený chov včel a pod. ČSV by podle mého měla být zájmová organizace, která nás zájemce o zdravý a přirozený život včel sdružuje, ale zkrátím tuto definici tak, že sdružuje  zájemce o život včel.

 

 

Proto navrhuji:

n     Zřídit krajskou komisi pro uplatnění připomínek a návrhů k novele stanov ČSV, o.s. , která by zpracovala připomínky základních, případně okresních organizací našeho zlínského kraje

n     Aby počet členů v republikovém výboru byl přepočítán podle velikosti jednotlivých krajů a to na základě členské základny kraje (podíl celkového počtu členské základny jednotlivého kraje  vůči celkovému počtu členů svazu)

n      změnu stanov řádně předem prodiskutovat v členské základně

n      stanovy schvalovat a novelizovat  na řádném nebo mimořádném sjezdu ČSV, o.s...

 

Projednáno ve výboru ZO ČSV ve Zlíně dne 4.9.2013